AskBiography Logo   Latest News  Follow Us on Twitter  Follow Us on Google Buzz  Became Fan - Facebook  Subscribe to RSSRSS   Bookmark and Share

Patrick J. Kennedy

Personal data
Date of birthJuly 14, 1967(age 44)
Place of birthBrighton, Massachusetts,
United States
Birth namePatrick Joseph Kennedy II
Political partyDemocratic
Spouseengaged to Amy Petitgout, March 2011
RelationsParents:
Edward Moore Kennedy, Sr. and Virginia Joan (née Bennett) Kennedy
Siblings:
Kara Anne Kennedy (born 1960)
Edward Moore Kennedy, Jr. (born 1961)
 
ResidencePortsmouth, Rhode Island,
United States
Alma materProvidence College (B.S.)
OccupationPolitician
ReligionRoman Catholic
Member of the U.S. House of Representatives from Rhode Island's 1st district
In officeJanuary 3, 1995 - January 3, 2011
Succeeded byDavid Cicilline
Preceded byRonald Machtley
Chairman of the Democratic Congressional Campaign Committee
In officeJanuary 3, 1999 - January 3, 2001
Succeeded byNita Lowey

     Home | Office Holder | Patrick J Kennedy

Patrick Joseph Kennedy II (born July 14, 1967) is the former U.S. Representative for , serving from 1995 until 2011. He is a member of the Democratic Party. The district includes all of Bristol County and Newport County, and parts of Providence County. Kennedy did not seek re-election in 2010.

A member of the Kennedy family, he is a son of the late U.S. Senator Edward M. Kennedy from Massachusetts. At the time of his father's death, he was the last remaining member of the Kennedy family to serve in an elective office in Washington.

Patrick J Kennedy Video

Directed by Will Finn & John Sanford Written by Will Finn, John Sanford, Michael LaBash, Sam J. Levine, Mark Kennedy, Robert Lence, Shirley Pierce, Keith Baxter, Don Hall, Mike Kunkel, Jason Lethcoe, Davy Liu, Donnie Long, John Norton, Brian Pimental, David Moses Pimentel & Ralph Zondag Starring the voices of GW Bailey, Roseanne Barr, Steve Buscemi, Judi Dench, Cuba Gooding Jr., Randy Quaid, Jennifer Tilly, Patrick Warburton,... When a greedy outlaw schemes to take possession of the "Patch Of Heaven" dairy farm, three determined cows, a karate-kicking stallion named Buck, and a colorful corral of critters join forces to save their home. The stakes are sky high as this unlikely animal alliance risks their hides and match wits with a mysterious band of bad guys... Visit The Movie Planet: themovieplanet.wordpress.com Official site: disneydvd.disney.go.com IMDB: www.imdb.com
2.08 min. | 4.65 user rating
Rep. Patrick J. Kennedy (D-RI) speaks at the 13th annual HRC Dinner October 10, 2009. He presents the Senator Edward M. Kennedy award to Matthew Shepard's parents.
2.90 min. | 5.0 user rating
Rep. Patrick J. Kennedy (D-RI) speaks at the 13th annual HRC Dinner October 10, 2009. He presents the Senator Edward M. Kennedy award to Matthew Shepard's parents.
2.83 min. | 5.0 user rating
Rep. Patrick J. Kennedy (D-RI) speaks at the 13th annual HRC Dinner October 10, 2009. He presents the Senator Edward M. Kennedy award to Matthew Shepard's parents.
6.45 min. | 5.0 user rating
Edward M Kennedy National Leadership Award
9.95 min. | 5.0 user rating
Patrick J. Kennedy (D-RI) introduces President Barack Obama at a dinner for the Edward M. Kennedy Institute for the United States Senate, Washington, DC. 10/14/09
3.70 min. | 0 user rating
Rep. Patrick J. Kennedy (D-RI) speaks at the 13th annual HRC Dinner October 10, 2009. He presents the Senator Edward M. Kennedy award to Matthew Shepard's parents.
1.20 min. | 5.0 user rating
در اÛ٠گردÙÙاÛÛ Ú©Ù Ø¨Ø²Ø±Ú¯ØªØ±Û٠گردÙÙاÛÛ Ø§ÛراÙÛا٠در خارج Ú©Ø´Ùر Ø§Ø³ØªØ ØµØ¯Ùا سÛاستÙدار برجست٠٠پارÙÙاÙتر از جرÛاÙÙØ§Û Ù ØªÙاÛÙات سÛØ§Ø³Û ÙختÙ٠از... Ú©Ø´Ùر از ÛµÙار٠جÙاÙØ Ø¶ÙÙ Ø­ÙاÛت از ÙÙاÙÙت اÛرا٠٠دÙاع از Ø­ÙÙ٠اشرÙØ Ø¨Ù Ø´ÙاساÛÛ Ø´ÙØ±Ø§Û ÙÙÛ ÙÙاÙÙت از سÙÛ Ø¬Ø§Ùع٠جÙاÙÛ ÙراخÙ٠دادÙد. سخÙرا٠اصÙÛ Ø¨Ø±ÙاÙ٠خاÙÙ ÙرÛ٠رجÙÛ Ø±Ø¦ÛسجÙÙÙر برگزÛد٠ÙÙاÙÙت اÛرا٠٠ساÛرسخÙراÙا٠عبارت بÙدÙد از: رÙØ¯Û Ø¬ÙÙÛاÙÛØ Ø´Ùردار ساب٠ÙÛÙÛÙرک ٠کاÙدÛØ¯Ø§Ø±Û Ø±Ûاست جÙÙÙØ±Û (Û²Û°Û°Û¸) Ø Ø¨Ø§Ø¨ ÙÛÙÙØ±Ø ÙÙاÛÙد٠کÙگر٠آÙرÛÚ©Ø§Ø Ø®Ø§Ù٠رÛتا زÙسÙÙØ«Ø Ø±Ø¦Ûس پارÙÙا٠آÙÙا٠(Û±Û¹Û¸Û¸-Û±Û¹Û¹Û¸) Ø ÙاÛÚ©Ù ÙÙÚ©ÛسÛØ ÙزÛر Ø¯Ø§Ø¯Ú¯Ø³ØªØ±Û Ø¢ÙرÛکا (Û²Û°Û°Û·-Û²Û°Û°Û¹) Ø Ø¬Ø§Ù Ø¨Ø±ÙتÙÙ ÙخستÙزÛر اÛرÙÙد (Û±Û¹Û¹Û´-Û±Û¹Û¹Û·) ٠رئÛس ÙÛأت اتحادÛ٠ارÙپا در Ø¢ÙرÛکا (Û²Û°Û°Û´-Û²Û°Û°Ûµ) Ø Úا٠پÛر Ø¨Ø±Ø§Ø±Ø ÙÙاÛÙد٠پارÙÙا٠از ÙراÙسÙØ Ø§ÙØ¯Ø±Ù Ú©Ø§Ø±Ø¯Ø Ø±Ø¦Ûس دÙتر رئÛسجÙÙÙر Ø¢ÙرÛکا (Û²Û°Û°Û±-Û²Û°Û°Û¶) Ø ØªØ§Ù Ø±ÛØ¬Ø Ø§ÙÙÛÙ ÙزÛر اÙÙÛت داخÙÛ Ø¢ÙرÛکا (Û²Û°Û°Û³-Û²Û°Û°Ûµ) Ø Ø¢Ùخ٠ÙÛدا٠کÙØ§Ø¯Ø±Ø§Ø³Ø ÙاÛبرئÛس پارÙÙا٠ارÙÙ¾Ø§Ø Ú¯ÛرÙØ§Ø±Ø¯Ø ÙخستÙزÛر اÛسÙÙد (Û²Û°Û°Û¶-Û²Û°Û°Û¹) Ø Ùرد رابÛÙ Ú©ÙØ±Ø¨ØªØ Ø±Ø¦Ûس ÙÙاÛÙدگا٠کارگر در ÙجÙس اعÛاÙØ ÙرÛÙا٠اÙرؤساÙØ ÙÙاÛÙد٠پارÙÙا٠اردÙØ Ø§ÙØ¯Û Ø¯Ù ØªÙئÙØ Ø¨ÙÛاÙگذار ÙرÙ٠زÙØ§Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتصاد ٠جاÙعÙØ Ø³Ûد احÙد غزاÙÛØ ÙخستÙزÛر ساب٠اÙجزاÛØ±Ø Ø±Ø§Ø¨Ø±Øª تÙرÛسÙÛØ Ø³ÙاتÙر ساب٠آÙرÛÚ©Ø§Ø Ú©Ø§Ø±ÙÙ ÚÛÚÙÙÛØ ÙÙاÛÙد٠پارÙÙا٠از اÛتاÙÛØ§Ø Úا٠ÙÙØ¦Û Ø±ÛÙØ ÙÙاÛÙد٠پارÙÙا٠از سÙئÛØ³Ø Ù ÙاÙØ±Û ÙÚ©ÙØ±Ú©Ø Ø±Ø¦Ûس اÙØªØ®Ø§Ø±Û ÙÛÚ¯ Ø­ÙÙÙبشر از ÙراÙسÙ.
7.53 min. | 5.0 user rating
Speaker of the House Nancy Pelosi speaks at a dinner for the Edward M. Kennedy Institute for the United States Senate, Washington, DC. 10/14/09
1.55 min. | 5.0 user rating
www.videobb.com watch full movie free online
1.72 min. | 0 user rating

Latest News : Patrick J Kennedy : Tweet this RSS

Want to Patrick J Kennedy latest news on your twitter account???   sign in with twitter
Patrick J Kennedy     sign in with twitter   ||  Office_Holder     sign in with twitter   ||  Politics     sign in with twitter
112th Congress: David Cicilline, DR.I. (1st District) - CQPolitics.com Tweet this news
CQPolitics.com--He would like to follow his predecessor, Democrat -Patrick J-. -Kennedy- , on to the Appropriations Committee, but Cicilline also has his sights on a more ... - Date : Wed, 03 Nov 2010 05:30:43 GMT+00:00
Patrick J. Kennedy: Brain studies: A new frontier for Rhode Island - Providence Journal Tweet this news
Providence Journal--Rhode Island is often touted as being perfectly sized to act as a laboratory to explore innovative ideas � an ideal incubator for ... - Date : Mon, 18 Oct 2010 05:17:42 GMT+00:00
News Digest: Man convicted on child-pornography charges - Providence Journal Tweet this news
Providence Journal---Patrick J-. -Kennedy-, will host a celebration to mark the 50th anniversary of a historic speech by President John F. Kennedy at Providence City Hall, ... - Date : Fri, 05 Nov 2010 02:38:58 GMT+00:00
Kennedy, Cicilline mark JFK speech in Rhode Island - Boston Globe Tweet this news
Boston Globe---Patrick Kennedy- likened the struggle to overcome mental illness with the Civil Rights Movement and pledged Sunday to continue his mental health work. ... - Date : Sun, 07 Nov 2010 22:50:08 GMT+00:00
RI Political Digest: Costantino floats management plan for Route 195 land in ... - Providence Journal Tweet this news
Providence Journal--One citation was this: “$1200000 by House appropriator -Patrick Kennedy- (DR.I.) and Rep. Jim Langevin (DR.I.) for carbon sequestration research at Brown ... - Date : Thu, 05 Aug 2010 02:30:44 GMT+00:00
Lynn adds 3 more names to residency reviews - The Daily Item of Lynn Tweet this news
The Daily Item of Lynn--The enforcement decision pitted municipal unions against mayors beginning with the late -Patrick J-. McManus. An arbitrator responding to city union ... - Date : Sat, 22 May 2010 07:22:41 GMT+00:00
Providence bishop stirs new fracas over health care - Providence Journal Tweet this news
Providence Journal---Patrick J-. -Kennedy- on whether Catholic politicians could support legislation that provides coverage for abortion, Bishop Thomas -J-. Tobin has taken aim at ... - Date : Thu, 29 Apr 2010 02:02:48 GMT+00:00
Businessman Anthony Gemma considering run for Congress - Providence Journal Tweet this news
Providence Journal---...- Anthony P. Gemma confirmed Thursday afternoon that he is “strongly considering running” for the congressional seat to be vacated by -Patrick J-. -Kennedy-. ... - Date : Fri, 30 Apr 2010 00:32:56 GMT+00:00

United States House of Representatives
Preceded by
Ronald Machtley
Member of the U.S. House of Representatives
from Rhode Island's 1 congressional district

1995 - 2011
Succeeded by
David Cicilline

Kennedy family

Ancestors of
Joseph Patrick Kennedy, Sr.
(1888 �1969)
James Kennedy and Maria Kennedy parents of
--- Patrick Kennedy (m.) Bridget Murphy parents of
------ P. J. Kennedy (m.) Mary Augusta Hickey parents of Joseph P. Kennedy, Sr.
Rose Elizabeth Fitzgerald
(1890 �1995)
Philip and Mary Cox * Thomas Fitzgerald and Rosanna Cox * Michael Hannon and Mary Ann Fitzgerald * John Francis "Honey Fitz" Fitzgerald (m.) Mary Josephine Hannon parents of Rose Fitzgerald Kennedy
Children of
Joseph P. Kennedy, Sr.
Rose Fitzgerald Kennedy
(in birth order) Joseph Patrick Kennedy, Jr. * John Fitzgerald Kennedy (m.) Jacqueline Lee Bouvier * Rose Marie "Rosemary" Kennedy * Kathleen Agnes Kennedy (m.) William John Robert Cavendish, Marquess of Hartington * Eunice Mary Kennedy (m.) Robert Sargent Shriver, Jr. * Patricia Kennedy (m./div.) Peter Lawford * Robert Francis Kennedy (m.) Ethel Skakel * Jean Ann Kennedy (m.) Stephen Edward Smith * Edward Moore Kennedy (m./div. 1st) Virginia Joan Bennett; (m. 2nd) Victoria Anne Reggie
Descendants
(in birth order)
Joseph Patrick Kennedy, Jr. (1915 �1944)None
John Fitzgerald Kennedy (1917 �1963)Arabella Kennedy * Caroline Bouvier Kennedy (m.) Edwin Arthur Schlossberg * John Fitzgerald Kennedy, Jr. (m.) Carolyn Jeanne Bessette * Patrick Bouvier Kennedy
Rose Marie Kennedy (1918 �2005)None
Kathleen Cavendish, Marchioness
of Hartington
(1920 �1948)
None
Eunice Kennedy Shriver (1921 �2009)Robert Sargent Shriver III (m.) Malissa Feruzzi * Maria Owings Shriver (m.) Arnold Alois Schwarzenegger * Timothy Perry Shriver (m.) Linda Potter * Mark Kennedy Shriver (m.) Jeannie Eileen Ripp * Anthony Paul Kennedy Shriver (m.) Alina Mojica
Patricia Kennedy Lawford (1924 �2006)Christopher Kennedy Lawford * Sydney Maleia Kennedy Lawford * Victoria Francis Lawford * Robin Elizabeth Lawford
Robert Francis Kennedy (1925 �1968)Kathleen Hartington Kennedy (m.) David Lee Townsend * Joseph Patrick Kennedy II (m./div. 1st) Sheila Brewster Rauch; (m. 2nd) Anne Elizabeth "Beth" Kelly * Robert Francis Kennedy, Jr. (m./div. 1st) Emily Ruth Black (m. 2nd) Mary Richardson * David Anthony Kennedy * Mary Courtney Kennedy (m/div. 1st) Jeffrey Robert Ruhe; (m./sep. 2nd) Paul Michael Hill * Michael LeMoyne Kennedy (m.) Victoria Denise Gifford * Mary Kerry Kennedy (m./div.) Andrew Mark Cuomo * Christopher George Kennedy (m.) Sheila Sinclair Berner * Matthew Maxwell Taylor Kennedy (m.) Victoria Anne Strauss * Douglas Harriman Kennedy (m.) Molly Elizabeth Stark * Rory Elizabeth Katherine Kennedy (m.) Mark Bailey
Jean Kennedy Smith (born 1928)Stephen Edward Smith, Jr. * William Kennedy Smith * Amanda Mary Smith * Kym Maria Smith
Edward Moore Kennedy (1932 �2009)Kara Anne Kennedy (m.) Michael Allen * Edward Moore Kennedy, Jr. (m.) Katherine Anne "Kiki" Gershman * Patrick Joseph KennedyPrivacy | Sitemap | Micra Hosting | USA Yellow Pages