AskBiography Logo   Latest News  Follow Us on Twitter  Follow Us on Google Buzz  Became Fan - Facebook  Subscribe to RSSRSS   Bookmark and Share

Mojtaba Moharrami

Personal information
Full nameMojtaba Moharrami
Height1.77 m (5 ft 10 in)
Playing positionLeft Back

     Home | Football | Mojtaba Moharrami

Mojtaba Moharrami ( , born 16 April 1965) is a former Iranian football player and now coach. He is current head coach of Steel Azin B.

Moharrami made 37 appearances for the Iran national football team.Mojtaba Moharrami Video

An interview with Mojtaba Moharrami left defense line in Persepolis and Iranian National soccer teams. Ùصاحب٠برÙاÙÙ 90 با ÙØ¬ØªØ¨Û ÙحرÙÛ ÙداÙع ÚÙ¾ تÛÙÙØ§Û Ù¾Ø±Ø³Ù¾...
13.48 min. | 4.86 user rating
Very funny inside report from Perspolis retired legends before the charity match against AC Milan at Azadi Stadium, Tehran. Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´Û Ú©Ø§Ù٠از تÛÙ Ù¾ÛشکسÙتا٠پرسپÙÙÛس...
10.33 min. | 4.81 user rating
صحÙÙ ÙØ§Û ÙØ§Ø¨Û Ø§Ø² درگÛØ±Û ÙØ§Û Ø¨Ø§Ø²Û Ù¾Ø±Ø³Ù¾ÙÙÛس ٠استÙÙا٠در Ø¯Û Ùا٠۷۳ را در اÛÙ ÙÛدÛÙ ÙÛâبÛÙÛد ک٠شاÛد تا ب٠حاÙ...
5.62 min. | 4.25 user rating
رادÛÙ Ùرزش- دÙØ´Ùب٠30 Ø¯Û 92.
49.70 min. | 5.0 user rating
ÙØ§Ø¬Ø±Ø§Û Ù¾Ø´ÛÙاÙÛ ÙجتبÛâ ÙحرÙÙÛ Ù¾ÛشکسÙت پرسپÙÙÛس از Ùعتاد شدÙØ´.
1.13 min. | 5.0 user rating
حرکت جاÙØ¨Û Ú©Ù ÙØ¬ØªØ¨Û ÙحرÙÛ Ø±ÙÛ Ø¯Ø§Ùر اÙجا٠داد ٠داÙر ب٠اشتبا٠Ùرشاد Ù¾ÛÙس را اخراج کرد ب٠صÙØ­Ù Û Ùا در اÛÙستاگر...
0.27 min. | 0 user rating
ÙØµØ§Ø­Ø¨Ù Û Ø¬Ø§Ùب عÙÛ Ø§ÙصارÛا٠با ÙØ¬ØªØ¨Û ÙحرÙÛ Ùب٠از Ø¨Ø§Ø²Û Ù¾Ø±Ø³Ù¾ÙÙÛس اÛرا٠٠ÙÛÙا٠اÛتاÙÛا ب٠صÙØ­Ù Û Ùا در اÛÙستاگر...
0.27 min. | 0 user rating

Latest News : Mojtaba Moharrami : Tweet this RSS

Want to Mojtaba Moharrami latest news on your twitter account???   sign in with twitter
Mojtaba Moharrami     sign in with twitter   ||  Football     sign in with twitter   ||  Sports     sign in with twitterPrivacy | Sitemap | Micra Hosting