AskBiography Logo   Latest News  Follow Us on Twitter  Follow Us on Google Buzz  Became Fan - Facebook  Subscribe to RSSRSS   Bookmark and Share

Mohammad Mayeli Kohan

Personal information
Full nameMohammad Mayeli Kohan
Place of birthBandar-e Anzali, Iran
Height0 m ( ft in)
Playing positionForward

     Home | Football | Mohammad Mayeli KohanMohammad Mayeli Kohan ( , born 5 June 1953 in Bandar-e Anzali) is a retired Iranian football player and now coach.

Mohammad Mayeli Kohan Video


3.93 min. | 0 user rating
سÛاÙØ´ ÙÙÛØ¯Û Ø¨Ø§Ø²Ûگر ÙÙØ´ "ÙØ­Ùد ÙاÛÙÛ Ú©ÙÙ" ساÙا٠گÙرا٠در ÙÙØ´ "عاد٠ÙردÙØ³Û Ù¾Ùر"
6.53 min. | 4.81 user rating
https://www.facebook.com/PersianYT.
11.60 min. | 4.2 user rating
mohammad mayeli kohan ÙجÙÙع٠درگÛرÛÙØ§Û ÙاÛÙÛ Ú©Ù٠با اÙراد ÙختÙ٠در ÚÙد سا٠اخÛر For more videos, please Subscribe and like our page https://www.fac...
25.57 min. | 4.16 user rating
سÛاÙØ´ ÙÙÛØ¯Û Ø¨Ø§Ø²Ûگر ÙÙØ´ "ÙØ­Ùد ÙاÛÙÛ Ú©ÙÙ" Ø´Ùاب Ø¹Ø¨Ø§Ø³Û Ø¯Ø± ÙÙØ´ "احÙد ÙجÙÛ" ÙØ­Ùد رضا خسرÙÛ Ø¯Ø± ÙÙØ´ "ÙÚ¯Ùبا٠آساÙسÙر"
4.50 min. | 5.0 user rating
ÙØ­Ùد ÙاÛÙÛ Ú©Ù٠بازÛÚ©Ù Ø§Ø±Ø²Ø´Û ØªÛÙ ÙÙÛâ اÛرا٠در جدا٠با داÙر دÛدار تÛÙÙØ§Û ÙÙÛâ اÛرا٠٠کÙÛت در ÚارÚÙب بازÛâÙا...
1.28 min. | 4.25 user rating
سÛاÙØ´ ÙÙÛØ¯Û Ø¨Ø§Ø²Ûگر ÙÙØ´ "ÙØ­Ùد ÙاÛÙÛ Ú©ÙÙ" Ø­ÙÛد ÙÛÚ© Ùبرد بازÛگر ÙÙØ´ "ÙسئÙÙ Ú©Ùتر٠ÙرÙدگاÙ" ابراÙÛÙ Ø´ÙÛØ¹Û Ø¨Ø§Ø²Ûگر...
4.18 min. | 4.83 user rating
http://fb.com/PersianYT.
2.27 min. | 2.55 user rating
ÙØ­Ùد ÙاÛÙÛâÚ©ÙÙØ Ø³Ø±ÙØ±Ø¨Û Ø§Ø³Ø¨Ù ØªÛÙ ÙÙÛ ÙÙتبا٠ک٠ب٠بÙاÙÙâÛ Ø§ØªÙاÙات اخÛر باشگا٠پرسپÙÙÛس رÙÛ Ø¢Ùت٠برÙاÙÙâÛ...
8.73 min. | 3.87 user rating
ÙÙاظر٠جÙجاÙÛ ÙÙتباÙÛ Ø¹ÙÛ Ø¬ÙØ§Ø¯Û Ù ÙØ­Ùد ÙاÛÙÛ Ú©Ù٠٠خداداد عزÛØ²Û Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù Ø¹ÙÙکرد کارÙÙس Ú©Û Ø±ÙØ´ در برÙاÙ٠زÙدÙ...
37.97 min. | 4.4 user rating

Latest News : Mohammad Mayeli Kohan : Tweet this RSS

Want to Mohammad Mayeli Kohan latest news on your twitter account???   sign in with twitter
Mohammad Mayeli Kohan     sign in with twitter   ||  Football     sign in with twitter   ||  Sports     sign in with twitter

Statistics :
Team Nat From To Record
G W D L Win %
Iran IR 26 April 1996 7 November 1997
Saipa IR 1 August 2003 1 August 2004
Iran U-23 IR 3 May 2003 12 May 2004
Iran IR 5 April 2009 22 April 2009
Saipa IR 6 December 2008 21 May 2011
Total 149 62 57 30  Privacy | Sitemap | Micra Hosting