AskBiography Logo   Latest News  Follow Us on Twitter  Follow Us on Google Buzz  Became Fan - Facebook  Subscribe to RSSRSS   Bookmark and Share

Mashhad, Israel

NameMashhad
Hebname 
ISOMašhad
Arnameمشهد
Typelc
Typefrom1960
AltOffSpMeshhed
AltUnoSpMashhed
Districtnorth
Population6,700
Popyear2005
Area Dunam7286
Pushpin MapIsrael north haifa|pushpin_mapsize=250|pushpin_label_position=left
Latd32|latm=44|lats=16.07
Longd35|longm=19|longs=32.29

     Home | Israel municipality | Mashhad, IsraelMashhad ( , , Mash-hed transliteration, grave of a holy man) is an Arab town located 5 km (3.1 mi) northeast of Nazareth in Israel's North District. According to the Israeli Central Bureau of Statistics, the town had a population of 6,700 mostly Muslim inhabitants.

Mashhad became a local council in 1960. The town is said to be the site of Jonah's grave and his birthplace (2 Kings 14:25), called Gath-Hefer in Biblical times, a village in the tribe of Zebulun (Joshua 19:13).Mashhad, Israel Video

WARNING ... never seen Footage ... http://www.youtube.com/watch?v=JLqc62joc6k This video has been removed due to terms of use violation RedAshura Latest Vict...
5.18 min. | 3.22 user rating
بÛاد ÙردÛÙ Ú©ÙÚÙ Ùرد سÙطا٠ÙÙبÙا Ù Ú¯Ùج ÙارÙ٠آÙØ§Û Ùر٠بÛست٠سÛÙÙØ§Û Ø§Ûرا٠شادرÙاÙا٠سÛÙÙØ§Û Ø§Ûرا٠ÙردÛ٠٠آرÙا٠٠ظÙÙØ±Û ÙارÙتÛا٠حاÙØªÛ Ú©Ø§Ø±Ù٠در Ú¯Ùج ÙارÙ٠سÛاÙÚ© ...
4.17 min. | 4.73 user rating

2.95 min. | 2.80 user rating
The Kilo class is the NATO reporting name for a naval diesel-electric submarine that is made in Russia. The original version of the vessels were designated P...
3.62 min. | 4.69 user rating
از Ø§Ø®Ø±Ø§Ø¬Û ÙØ§Û Ø¯Ù Ú¯ÙسÙÙد ÙرباÙÛ Ùرار کرد ٠سر اکبر Ø¹Ø¨Ø¯Û Ù Ø´Ø±ÛÙÛ ÙÛا را ÙسعÙد د٠ÙÙÚ©Û ØªÛغ زد ÙÙربا٠Ûارا٠اÛ٠دÙاÛÙ Ú©ÙتاÙÛ Ø§Ø² صدÙا ساعت برÙاÙÙ ÙØ§Û Ø±Ø§Ø¯ÛÙØ¦Û Ù ØªÙ...
6.73 min. | 2.03 user rating
ÙÙربا٠Ûارا٠اÛ٠دÙاÛÙ Ú©ÙتاÙÛ Ø§Ø² صدÙا ساعت برÙاÙÙ ÙØ§Û Ø±Ø§Ø¯ÛÙØ¦Û Ù ØªÙÙÛزÛÙÙÛ Ø³ÛاÙØ´ اÙستا ÙÛباشد Ø¨Ø±Ø§Û Ú¯ÙØ´ کرد٠٠دÛد٠اÛ٠آثار ب٠ساÛت پرسÛØ§Ù Ø³Û Ø§Ù Ø§Ù Ø¯Ø§Øª Ùت ٠ب...
9.58 min. | 3.87 user rating
iran military radar air defence TEHRAN, June 2 (Xinhua) -- Iran unveiled a new long-range radar system on Monday to enhance its air defense, official IRNA ne...
2.62 min. | 3.89 user rating
پرÙÙسÙر سÛ٠اÙدÛÙ ÙبÙÛ Ù¾Ø²Ø´Ú© ÙعاÙج شا٠خÙÛÙÛ Ø¨Ø±ÙØ¬Ø±Ø¯Û Ø·Ø§ÙÙاÙÛ Ø±Ø§Ø² ÙتÙÙØ§Û Ø³Ø±Ø§Ù Ø±ÚÛ٠را اÙشا Ù Ù¾Ø±Ø¯Ù Ø¨Ø±Ø¯Ø§Ø±Û Ø§Ø² رازÙØ§Û ÙاگÙت٠ÙÛÚ©Ùد ÙÙربا٠Ûارا٠اÛ٠دÙاÛÙ Ú©ÙتاÙÛ Ø§...
9.97 min. | 4.0 user rating
Rusian made Taban Air From Abadan, Stopped in Esfahan for Emergency Landing, continued Flight and got fire in Mashhad Iranian Airplane got Fire.. Iran 4 Bahm...
0.62 min. | 1.0 user rating
92 feared dead in Middle East plane crash Ethiopian Plane Crashed in Sea after takeoff from Beiruts Airport 6 rescued Iran 5 Bahman 88 Jan. 25, 2010 دÙØ´Ùب٠۵...
2.37 min. | 3.0 user rating

Latest News : Mashhad, Israel : Tweet this RSS

Want to Mashhad, Israel latest news on your twitter account???   sign in with twitter
Mashhad, Israel     sign in with twitter   ||  Israel_municipality     sign in with twitter   ||  Other     sign in with twitter
Going Cyber Against Nuke Program - Newsweek Tweet this news
Newsweek--Iranian officialswho have blamed the US and -Israel- for the wormsee the attack as the latest round of a cyberwar targeting Iran. (Both Twitter and ... - Date : Mon, 04 Oct 2010 15:53:29 GMT+00:00

North District of Israel

CitiesAfula * Acre * Beit She'an * Karmiel * Kiryat Shmona * Ma'alot-Tarshiha * Migdal HaEmek * Nahariya * Nazareth * Nazareth Illit * Safed * Sakhnin * Shaghur * Shefa-'Amr * Tamra * Tiberias * Yokneam
Local councilsAbu Sinan * Arraba * Basmat Tab'un * Beit Jann * Bir al-Maksur * Bu'eine Nujeidat * Buq'ata * Daburiyya * Deir Hanna * Eilabun * Ein Qiniyye * Ein Mahil * Fassuta * Ghajar * Hurfeish * Hatzor HaGlilit * I'billin * Iksal * Ilut * Jadeidi-Makr * Jish * Julis * Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre * Kabul * Kafr Kanna * Kafr Manda * Kafr Yasif * Kaukab Abu al-Hija * Katzrin * Kfar Kama * Kfar Tavor * Kfar Vradim * Kisra-Sumei * Maghar * Majdal Shams * Mas'ade * Mashhad * Mazra'a * Metula * Migdal * Mi'ilya * Nahf * Peki'in * Ramat Yishai * Rameh * Reineh * Rosh Pinna * Sajur * Sha'ab * Shlomi * Shibli-Umm al-Ghanam * Tuba-Zangariyye * Tur'an * Yafa an-Naseriyye * Yanuh-Jat * Yavne'el * Yesud HaMa'ala * Yirka * Zarzir
Regional councilsAl-Batuf * Beit She'an Valley * Bustan al-Marj * Northern Jordan Valley (Emek HaYarden) * Gilboa * Golan * Jezreel Valley * Lower Galilee * Upper Galilee * Ma'ale Yosef * Mateh Asher * Megiddo * Merom HaGalil * Mevo'ot HaHermon * MisgavPrivacy | Sitemap | Micra Hosting